ਸੁਪਰਨੋਵਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ

ਸੁਪਰਨੋਵਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਹਬਲ ਸਥਿਰਾਂਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਸਡ ਸੁਪਰਨੋਵਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਫੀਡ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਐਂਡਰੋਮੀਡਾ ਨੇਬੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੜਕਦਾ ਤਾਰਾ [ਹੋਰ…]